Algemene Voorwaarden Digitale Publicatie Makers | DPM Media

1. Algemeen

1.1 DPM Media is een Nederlandse vennootschap onder firma gevestigd te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62449532. DPM Media is gespecialiseerd in het verlenen van advies en ondersteuning op het gebied van digitaal publiceren. De vennoten zijn Joost Moerenburg en Edwin van der Horst.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en (vervolg)opdrachten van c.q. aan DPM Media, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

1.3 Iedere opdracht wordt uitsluitend aanvaard en naar beste vermogen uitgevoerd door DPM Media, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, en van artikel 7:409 BW wordt uitgesloten.

1.4 Als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, kan DPM Media bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van deze eventueel in te schakelen derden (developers, designers etc.) zal voor zover mogelijk en redelijk in overleg met de opdrachtgever worden bepaald. Aansprakelijkheid van DPM Media voor fouten en/of tekortkomingen van deze ingeschakelde personen of andere derden wordt uitgesloten. DPM Media mag namens de opdrachtgever door bedoelde derden gehanteerde voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) aanvaarden.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Iedere aansprakelijkheid van DPM Media die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar van DPM Media uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

2.2 Als de verzekeraar in een geval om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat DPM Media van opdrachtgever ontving voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, tot een maximum van € 4.000,=. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om DPM Media voor dit beperkte bedrag aan te spreken.

2.3 DPM Media is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

2.4 DPM Media is in geen geval aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

2.5 Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden ten behoeve van de opdracht zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

2.6 Opdrachtgever vrijwaart DPM Media voor aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met de opdracht en vergoedt de kosten die DPM Media in verband daarmee in redelijkheid heeft moeten maken, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van DPM Media.

3. Prijs en betaling

3.1 DPM Media berekent het honorarium aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het met de opdrachtgever afgesproken uurtarief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.2 Indien DPM Media een indicatie of inschatting van de kosten heeft gemaakt, dient deze uitsluitend om opdrachtgever in staat te stellen een afweging te maken van de met de zaak gemoeide belangen. De Opdrachtgever kan aan een dergelijke indicatie of schatting geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Na afloop van iedere kalendermaand stuurt DPM Media aan de opdrachtgever een factuur ten aanzien van de in die maand verrichte werkzaamheden. Naast het honorarium zal DPM Media de door haar gemaakte out-of-pocketkosten aan opdrachtgever doorbelasten, zoals, maar niet beperkt tot, reis- en parkeerkosten, koerierskosten, vertaalkosten, en in het algemeen de kosten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden.

3.4 Gemaakte reistijd wordt door DPM Media in rekening gebracht voor de helft van het met de opdrachtgever afgesproken uurtarief.

3.5 Alle facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3.6 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is DPM Media gerechtigd 1 % vertragingsrente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldatum. Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever tevens een vergoeding verschuldigd voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15 % van het openstaande factuurbedrag. Daarnaast is DPM Media bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade ontstaan door deze opschorting.

3.7 Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4. Intellectuele eigendom

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde of geleverde werken, zoals adviezen, overeenkomsten en andere documenten, berusten uitsluitend bij DPM Media, Opdrachtgever mag deze documenten gebruiken in haar normale bedrijfsvoering.

5. Geheimhouding

5.1 DPM Media en de opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar en met betrekking tot de opdracht die zij in het kader van de opdracht hebben verkregen geheimhouden.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met DPM Media is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Laatst gewijzigd: 26 mei 2016